Privacy Policy Radio Controlled Modelvliegclub Assen (RCMA)

De RCMA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De RCMA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw toestemming vooraf vragen als wij deze conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Als RCMA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met
ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door de RCMA verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstellingen:

 • administratieve doeleinden, zoals m.b.t. het lidmaatschap;
 • verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie aan leden;
 • deelname aan wedstrijden en bijeenkomsten;
 • communicatie over andere RCMA gerelateerde onderwerpen.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de RCMA de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:

 1. Voorna(a)m(en);
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Adres;
 5. Geboortedatum;
 6. Geboorteplaats;
 7. Telefoonnummer vast / mobiel;
 8. E-mailadres;
 9. KNVvL-nummer;
 10. Lidmaatschap van andere modelvliegclubs;
 11. Functie(s) binnen de club, w.o. terreincommissaris;
 12. Bezit van sleutels van het vliegveld;
 13. Contributiebetaling en andere financiële contacten met de club;
 14. Welke modellen u binnen de club hebt;
 15. Brevetten.
 16. Foto’s, gemaakt van leden tijdens evenementen, vlieg- e.a. dagen.

Gegevens kunnen worden gedeeld met bestuursleden en andere functionarissen voor hun werkzaamheden binnen de club.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Op dit moment is dat alleen het geval voor verstrekking aan de KNVvL t.b.v. uw lidmaatschap daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen, jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De RCMA bewaart persoonsgegeven niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking; zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen getroffen:

 • Alle personen, die namens de RCMA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan;
 • Alle functionarissen binnen onze club die met persoonsgegevens werken moeten zorgen voor een goede beveiliging van hun geautomatiseerde systemen.


Publicatie

Op onze website en in ons handboek kunnen namen van bestuursleden en andere medewerkers opgenomen worden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of één van onze functionarissen.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan contact met ons op.

E-mailen
Map
Info